Panel používateľa

Naturalis Oils - TUNGOVÝ (ORECHOVÝ) OLEJ

Naturalis Oils - TUNGOVÝ (ORECHOVÝ) OLEJ

TUNGOVÝ (ORECHOVÝ) OLEJ je ideálny pre zvislé plochy ako sú fasády, ploty, altánky, pergoly a okná. Poskytuje výbornú ochranu proti vode a oderu.

15,40 € s DPH

Skladové číslo: 8310001

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Naturalis Oils

Mám otázku

Charakteristika produktu

TUNGOVÝ OLEJ, tiež nazývaný čínsky drevný olej, je prírodný olej vylisovaný z orechov tungového stromu a je dodávaný v zmesi s nearomatickým rozpúšťadlom.

Tungový olej je vhodný na všetky typy drevín vrátane bambusu a iné exotické dreviny (teak, akácia, mahagón...). Ideálny na zvislé plochy ako sú fasády, ploty, altánky, pergoly, okná. Poskytuje výbornú ochranu proti vode a oderu predovšetkým v exteriéri. Drevo spevní a zanechá pekný, príjemne matný elastický povrch, ktorý zároveň zvýrazní štruktúru dreva. Na pocit je mäkký, ale nelepivý, pružný. Chráni drevo pred zosychaním, tvorbou prasklín a umožňuje drevu dýchať. V porovnaní s inými olejmi v exteriéri, povrchy napustené Tungovým olejom sú odolnejšie, viac odolávajú žltnutiu, vode a plesniam. Bezfarebný odtieň slúži iba na oživenie povrchu resp. predošlého náteru, keďže neposkytuje UV ochranu. Ako samostatný bezfarebný náter použitý na pôvodné drevo ho neodporúčame.

 

Technické informácie

 

Zloženie zmes tungového oleja a rozpúšťadla
Použitie zvislé drevené plochy v exteriéri
Obsah sušiny 97 %
Hustota 0,92 - 0,95 kg/l
Aplikačná teplota min 5 °C
Spotreba 1 liter na 15 - 30 m2 v závislosti na druhu a savosti dreva
Schnutie 24 - 48 hodín podľa teploty a vlhkosti vzduchu
VOC max. 3 g/l
Bod vzplanutia +40 °C
Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby, 5 °C - 25 °C v originálnom uzavretom obale; obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť

TECHNICKÝ LIST PDF technický list 

Odtiene

 

Naturalis Oils-TUNGOVÝ OLEJ-bezfarebný 1000 Naturalis Oils-TUNGOVÝ OLEJ-biely 1100
1000 bezfarebný (bez UV ochrany)
1100 biely
 Naturalis Oils-TUNGOVÝ OLEJ-borovica 1101 Naturalis Oils-TUNGOVÝ OLEJ-svetlý dub 1102
1101 borovica 1102 svetlý dub
 Naturalis Oils-TUNGOVÝ OLEJ-rustikálny dub 1103 Naturalis Oils-TUNGOVÝ OLEJ-pínia 1104
1103 rustikálny dub 1104 pínia
 Naturalis Oils-TUNGOVÝ OLEJ-jelša 1105 Naturalis Oils-TUNGOVÝ OLEJ-vlašský orech 1106
1105 jelša 1106 vlašský orech
 Naturalis Oils-TUNGOVÝ OLEJ-čerešňa 1107 Naturalis Oils-TUNGOVÝ OLEJ-gaštan 1108
1107 čerešňa 1108 gaštan
 Naturalis Oils-TUNGOVÝ OLEJ-tík 1109 Naturalis Oils-TUNGOVÝ OLEJ-orech 1110
1109 tík 1110 orech
Naturalis Oils-TUNGOVÝ OLEJ-mahagón 1111 Naturalis Oils-TUNGOVÝ OLEJ-palisander 1112
1111 mahagón 1112 palisander
1113 vidiecky šedý 1114 antracitový šedý
1113 vidiecky šedý 1114 antracitový šedý
1115 perleťový šedý tmavý 1118 jedľová zeleň
1115 perleťový šedý tmavý 1118 jedľová zeleň

 

Výrobca - Naturalis Oils

Slovenská firma Renojava s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných naturálnych (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy Renojava s.r.o.

Naturalis Oils 

Výstražný piktogram: Dráždivé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
Obsahuje: uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2% aromátov, olej zo sviečkovca srdcovitolistého.
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P331 Nevyvolávajte zvracanie., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info