Panel používateľa

Naturalis Oils - ÚDRŽBOVÝ OLEJ

Naturalis Oils - ÚDRŽBOVÝ OLEJ

Vhodný na pravidelnú údržbu a dôkladné čistenie všetkých druhov olejovaných a voskovaných drevených povrchov v interiéri – drevené podlahy, schody, obklady, nábytok, trámy, dvere, ...

14,36 € s DPH

Skladové číslo: 8360000

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Naturalis Oils

Mám otázku

Charakteristika produktu

ÚDRŽBOVÝ OLEJ je jednozložkový vysoko sušinový, oxidačne vytvrdzujúci prírodný olej. Používa sa na pravidelnú údržbu a dôkladné čistenie všetkých druhov olejovaných a voskovaných drevených povrchov v interiéri – drevené podlahy, schody, obklady, nábytok, trámy, dvere a pod.

Technický list produktu Technický list

Technické informácie

Zloženie zmes modifikovaného ľanového oleja, tungového oleja a esterov mastných kyselín
Použitie drevené povrchy v interiéri
Obsah sušiny 70 %
Hustota 0,88 kg/l
Aplikačná teplota min. 15 °C - 30 °C
Spotreba 1 liter na 30 - 40 m2 v závislosti na druhu a savosti dreva
Schnutie min. 8 hodín po záverečnom leštení
VOC bez obsahu VOC
Bod vzplanutia >15 °C - 21 °C
Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby, 5 - 25 °C v originálnom uzavretom obale; obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť

Technický list produktu

Výrobca - Naturalis Oils

Slovenská firma Renojava s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných naturálnych (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy Renojava s.r.o.

Naturalis Oils

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Nebezpečné pre životné prostredie, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H315 Dráždi kožu., H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
Obsahuje: ťažkýbenzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ťažký, d-limonen, n-propanol.
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom., P331 Nevyvolávajte zvracanie., P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info