Panel používateľa

GRIP#4 AKTIVÁTOR - RAPTOR® 450 ml

GRIP#4 AKTIVÁTOR - RAPTOR® 450 ml

Univerzálny aktivátor - základ pre ochranný náter RAPTOR®.

13,66 € s DPH

Skladové číslo: 5010796111670

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: U-POL (Raptor)

Mám otázku

Charakteristika produktu

Univerzálny aktivátor - základ pre ochranný náter RAPTOR®.

Vhodné aplikovať na povrchy

  • plast
  • hliník
  • lakovaný povrch
  • pozinkovaný plech
  • sklolaminát

TECHNICKÝ LIST Technický list

 

UPOL-RAPTOR

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H315 Dráždi kožu., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa., H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: toluén
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info