Panel používateľa

HERBOL - MINERALFARBE 12,5 l

HERBOL - MINERALFARBE 12,5 l

Herbol Mineralfarbe je vyrobená na základe zvlášť jemného, špeciálne zušľachteného vápenného pojiva.

116,38 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Na objednávku cca 2 týždne

Výrobca: HERBOL

Mám otázku

Charakteristika produktu

Herbol Mineralfarbe je vyrobená na základe zvlášť jemného, špeciálne zušľachteného vápenného pojiva. Je určená na vonkajšie aj vnútorné použitie. Obmedzené množstvo organických častíc optimalizuje spotrebiteľsko technické vlastnosti.

Herbol Mineralfarbe je priedušná pre vodné pary, bezrozpúšťadlová, nehorľavá a ľahko spracovateľná. Po vyschnutí je Herbol Mineralfarbe matná s typickým vzhľadom, bez vnútorného pnutia. Nevytvára náterový film a je veľmi dobre priedušná. Pri použití Herbol Mineralfarbe v interiéri, dosiahneme prirodzenú obytnú klímu.

Napadnutiu plesňami a hubami je aj bez pridania fungicídov zamedzené stredne dlhú dobu. Na základe týchto vlastností je Herbol Mineralfarbe vhodná na nátery fasád na pamiatkových budovách a v interiéroch.

Uvedené vlastnosti sú zdokumentované mnohými skúškami, certifikátmi a vyjadrením rôznych inštitúcií a môžu byť na vyžiadanie predložené.

Výdatnosť: 6 - 9 m2/l na 1 náter

TECHNICKÝ LIST  Technický list

 

 Herbol
Herbol
je inovatívna nemecká značka kvality. Už viac ako 170 rokov sa každý remeselník môže spoľahnúť na jej praktické a profesionálne riešenia v maľovaní. Herbol ponúka kompletný sortiment vysoko kvalitných disperzných farieb, lakov, lazúr a náterových systémov pre renovácie, opravy a novostavby.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Korozívne a žieravé
H vety: H315 Dráždi kožu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Obsahuje: hydroxid vápenatý
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. , P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info