Panel používateľa

MENZERNA 400 LEŠTIACA PASTA

MENZERNA 400 LEŠTIACA PASTA

MENZERNA 400 LEŠTIACA PASTA je vhodná pre odstraňovanie vážnych poškodení laku a taktiež pre prácu s keramickými lakmi.

11,80 € s DPH

Skladové číslo: 4260063010439

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: MENZERNA

Mám otázku

Charakteristika produktu

MENZERNA 400 LEŠTIACA PASTA neobsahuje žiaden silikón, má nízku tvorbu prachu a vysoký brúsny účinok. Pasta je vhodná pre odstraňovanie vážnych poškodení laku a taktiež pre prácu s keramickými lakmi.

 

Brúsenie                                
Lesk  8                    

 

TECHNICKÝ LIST  Technický list

 

Postup pri leštení

MENZERNA 400 LEŠTIACA PASTA

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
Obsahuje: Ťažký benzín (ropný), hydrogenačne ťažký.
P vety: P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info