Panel používateľa

IKOROL 5 l

IKOROL 5 l

IKOROL 5 l je určený na prípravu oceľových, pozinkovaných, silne skorodovaných oceľových povrchov a tiež povrchov natretých dobre priľnavými nátermi pred aplikáciou nových náterových systémov.

157,50 € s DPH

Skladové číslo: 5903240923021

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: IKOROL

Mám otázku

IKOROL 5 l je určený na prípravu oceľových, pozinkovaných, silne skorodovaných oceľových povrchov a tiež povrchov natretých dobre priľnavými nátermi pred aplikáciou nových náterových systémov.

Vrstva prípravku ikorol zaisťuje priľnavosť bežných náterov na skorodovanom povrchu (po predchádzajúcom odstránení voľnej hrdze) a ďalej na skriedovaných podkladoch ošetrených oceľovou kefou.

Efekt použitia Ikorolu spočíva v odbúraní časovo, technologicky a ekologicky náročných operácií ako je tryskanie, brúsenie, pieskovanie, leptanie, ktoré sú vyžadované pred použitím väčšiny náterových systémov.

Multifunkčný antikorózny prípravok najnovšej generácie!

TECHNICKÝ LIST  Technický list

 

Ako pracuje ikorol?

Po aplikácii, sotva viditeľná, tenká vrstva výrobku preniká hlboko do korodovaného povrchu, vytvára tenkú ochrannú vrstvu. Účinne chráni proti korózii a zlepšuje priľnavosť nového náteru na kovovom povrchu alebo na starom nátere.

 ikorol-proces

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie, Korozívne a žieravé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi., P242 Používajte iba neiskriace prístroje., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. , P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

 • IKOROL 500 ml

  IKOROL 500 ml je určený na prípravu oceľových, pozinkovaných, silne...

  18,03 € s DPH

  Dostupnosť: Skladom

 • IKOROL 175 ml

  IKOROL 175 ml SPREJ je určený na prípravu oceľových, pozinkovaných,...

  8,98 € s DPH

  Dostupnosť: Skladom

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info