Panel používateľa

FLUXAF PVCu RESTORER - Čistič a reštaurátor plastov, 0,5 L

FLUXAF PVCu RESTORER - Čistič a reštaurátor plastov, 0,5 L

FLUXAF PVCu RESTORER - Čistič a reštaurátor na vodnej báze, určený na odstraňovanie zakorenenej nečistoty, škvŕn od vody z bielych PVC okenných rámov, zárubní a líšt... atď. 0,5 l

7,24 € s DPH

Skladové číslo: 8717853120664

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: FLUXAF

Mám otázku

Charakteristika produktu

FLUXAF PVCu RESTORER je výkonný ekologický čistiaci a obnovovací prípravok na vodnej báze určený na odstránenie zakorenenej / zažratej špiny, škvŕn od vody z bielych plastových (PVC) okien, dverí, fasád, zimných záhrad, odkvapov, bez poškriabania povrchu. Oživuje a bieli zašlé a „unavené" PVC povrchy.

  • exteriér a interiér (musí byť zabezpečené dostatočné vetranie a použitie osobných ochranných pomôcok)
  • môže spôsobiť koróziu niektorých kovov, preto v prípade zasiahnutia ich hneď opláchnite čistou vodou
  • nepoužívajte na polykarbonáty alebo iné podobné plasty
  • nepoužívajte na natierané / farbené povrchy.

 

TECHNICKÝ LIST pdf

 

 

logo

Fluxaf je synonymom vysokokvalitných výrobkov už viac ako 80 rokov. Všetky produkty spĺňajú náročné profesionálne požiadavky a rešpektujú životné prostredie.

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info