Panel používateľa

CARFIT Soft - Jemný polyesterový tmel s tužidlom

CARFIT Soft - Jemný polyesterový tmel s tužidlom

CARFIT - Jemný polyesterový tmel je dvojkomponentný polyesterový tmel.

7,31 € s DPH

Skladové číslo: 2-121-0500

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CARFIT

Mám otázku

Charakteristika produktu

CARFIT - Jemný polyesterový tmel (Soft Putty) je dvojkomponentný polyesterový tmel mimoriadne ľahko aplikovateľný a použiteľný na akýkoľvek požadovaný tvar bez ohľadu na hrúbku vrstvy materiálu. Dokonalé riešenie pre odstránenie nedokonalostí na karosériach motorových vozidiel. Odstránenie nedokonalostí z karosérií motorových vozidiel.

  • Vhodný na ručné/strojové suché brúsenie
  • Ideálny pomer viskozita/plasticita zabezpečuje rovnomerné nanášanie
  • Rýchloschnúci – zabraňuje upchatiu brúsneho papiera

Podklady
Všetky druhy ocele, sklolamináty, OEM podklady.

Technické údaje

  • farba - svetlo oranžová
  • hustota 1600–1700 g/l
  • bod vzplanutia 195 - 250 °C
  • VOC 51 g/l
  • 2004/42/IIB(b)(250)

Technický list  Technický list

 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

1. Produkt:: Zložka A
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.
Obsahuje: styrén.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.
 : ----------------------------
2. Produkt:: Tužidlo
Výstražné_slovo: Pozor!
Výstražný_piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie
H-vety: H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P-vety: P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info