Panel používateľa

CARFIT - Univerzálny tmel s tužidlom 2kg

CARFIT - Univerzálny tmel s tužidlom 2kg

CARFIT - Univerzálny tmel je 2k multifunkčný jemnozrnný polyesterový tmel.

18,99 € s DPH

Skladové číslo: 2-210-2000

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CARFIT

Mám otázku

Charakteristika produktu

CARFIT - Univerzálny tmel je 2k multifunkčný jemnozrnný polyesterový tmel na vyplnenie nerovností najmä na hliníkových a pozinkovaných povrchoch.

Aplikácia
Multifunkčný dokončovací tmel na odstránenie nedokonalostí karosérie osobných a úžitkových vozidiel.

  • je charakterizovaný jednoduchou prácou v hrubých a tenkých vrstvách
  • môže sa použiť aj ako finálny tmel
  • po vysušení vytvára hladký povrch bez pórov
  • nezanáša brúsny papier
  • určené na ručné alebo strojné brúsenie

Podklady
Oceľ, pozinkované povrchy, hliník, sklolaminátové plasty, polyesterové materiály, OEM substráty.

Technické údaje

  • farba - žltá
  • hustota 1830 g/l
  • bod vzplanutia 34 °С
  • VOC < 250 g/l
  • 2004/42/IIB(b)(250)

Technický list  Technický list

 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

1. Produkt:: Zložka A
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.
Obsahuje: styrén.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.
 : ----------------------------
2. Produkt:: Tužidlo
Výstražné_slovo: Pozor!
Výstražný_piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie
H-vety: H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P-vety: P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info