Panel používateľa

CARFIT - 2K HS Akrylový plnič 4:1 + Tužidlo

CARFIT - 2K HS Akrylový plnič 4:1 + Tužidlo

CARFIT - 2K HS Akrylový plnič 4:1 + Tužidlo. Vysokokvalitný 2K akrylový plnič pre spracovanie na automobilových dielov.

20,14 € s DPH

Skladové číslo: 4-104-0800 / 4-211-0200

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CARFIT

Mám otázku

Charakteristika produktu

CARFIT - 2K HS Akrylový plnič 4:1 je vysoko kvalitný 2K akrylový plnič pre spracovanie na automobilových dielov vyrobených z rôznych štandardných materiálov. Ideálny produkt, ktorý zaisťuje perfektný vzhľad dielcov po opracovaní. Plnič má vynikajúce plniace vlastnosti. Výrobok je VOC kompatibilný.

Tužidlo je súčasťou balenia.

Vhodné na opravu ľahkých a stredných poškodení kovových častí karosérie alebo častí ošetrených polyesterovými tmelmi.

 • 3 dostupné farby umožňujú efektívne prispôsobiť povrch akýchkoľvek farbe
 • vynikajúce plniace vlastnosti
 • rýchle vysychanie, aj keď je aplikovaný v maximálne hrubých vrstvách
 • jednoduché brúsenie

Podklady
Oceľ, hliník, všetky druhy základovaných kovových povrchov, sklolaminát, polyesterové tmely, 2K akrilové plniče / základy, OEM a povrchové úpravy.

V prípade záujmu iba o jednu časť balenia (základ / aktivátor) sa informujte telefonicky alebo mailom

Balenie:

 • 0,8 l + 0,2 l (základ+tužidlo)
 • 3,6 l + 0,9 l (základ+tužidlo)

Farby: biela, čierna, sivá

Technické údaje

 • farba - čierna
 • hustota 1550-1600 g/l
 • VOC < 540 g/l
 • 2004/42/IIB(c)(540)

Technické údaje

 • farba - sivá
 • hustota 1500-1540 g/l
 • VOC < 540 g/l
 • 2004/42/IIB(c)(540)

Technický list  Technický list

 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

1. Produkt:: Zložka A
Výstražné slovo: Pozor!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.
 : ----------------------------
2. Produkt:: Tužidlo
Výstražné_slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný_piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H-vety: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
Obsahuje_: homopolymér hexametyléndiizokyanátu, butyl acetát, toluéndiizokyanát aromatický polyizokyanát, tozylizokyanát. Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
P-vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P284 Používajte ochranu dýchacích ciest., P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info