Panel používateľa

CARFIT - Základ na plasty 1 l

CARFIT - Základ na plasty 1 l

CARFIT - Základ na plasty 1 l

25,08 € s DPH

Skladové číslo: 4-355-1000

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CARFIT

Mám otázku

Charakteristika produktu

CARFIT - Základ na plasty je 1K priľnavostný základ na plasty.

Aplikácia
Používa sa na základovanie plastových častí pred aplikáciou nasledujúcich materiálov. Vhodné pre väčšinu plastov používaných v automobilovom priemysle (plasty na výrobu nárazníkov, atď.).

  • výborná priľnavosť
  • rýchle schnutie
  • mierne strieborné farbené pre jednoduchšiu aplikáciu

Podklady
ABS (kopolymér akrylonitril-butadién-styrén), EP (epoxidy / lamináty), PA (polyamid), PBTP (polybutyléntereftalát), PC (polykarbonát), POM (polyoxymetylén), PP / EPDM kopolymér), PPO (polypropylénoxid), PUR (polyuretán) mäkký a tvrdý, PVC (polyvinylchlorid), OEM nátery.

 

Technické údaje

  • farba - strieborná metalická
  • hustota 850 – 890 g/l
  • bod vzplanutia 30 °C
  • VOC < 840 g/l
  • 2004/42/IIB(e)(840)

 

Technický list  Technický list

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: Obsahuje: xylén, etylacetát, 4-hydroxy-4-metylpentán-2-ón, etyl benzén.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P103 Pred použitím si prečítajte etiketu., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P405 Uchovávajte uzamknuté., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info