Panel používateľa

CARFIT - 1K Základ na plasty sprej 400 ml

CARFIT -  1K Základ na plasty sprej 400 ml

CARFIT - 1K Základ na plasty sprej je vysoko kvalitný sprej na základovanie plastov.

10,16 € s DPH

Skladové číslo: 4-435-0400

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CARFIT

Mám otázku

Charakteristika produktu

CARFIT - 1K Základ na plasty sprej je vysoko kvalitný sprej na základovanie plastov. Farba - strieborná.

Aplikácia
Produkt sa používa ako prostriedok na zlepšenie priľnavosti pre takmer všetky plasty okrem polyetylénu.

  • rýchle sušenie pri izbovej teplote
  • výborná priľnavosť k plastom
  • obsahuje strieborný pigment na kontrolu aplikácie
  • môže byť prelakovaný akýmkoľvek vodným a rozpúšťadlovým autolakom

Podklady
Väčšina plastov, polyesterový tmel, brúsený náter G.R.P, staré laky.

 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H220 Mimoriadne horľavý plyn., H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H226 Horľavá kvapalina a pary., H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H315 Dráždi kožu., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: uhľovodíky, C7-C9, n-alkánam izoalkány, cyklické
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P381 Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. , P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P377 Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info