Panel používateľa

CARFIT - Vysokolesklý bezfarebný lak v spreji 400 ml

CARFIT - Vysokolesklý bezfarebný lak v spreji 400 ml

CARFIT - Vysokolesklý bezfarebný lak v spreji 400 ml

6,23 € s DPH

Skladové číslo: 7-201-0400

Dostupnosť: Skladom

Mám otázku

Charakteristika produktu

Vysoko kvalitný lesklý bezfarebný lak pre opravy autolakov.

Aplikácia
Pre bodové opravy pri opravách a dekoratívnych úpravách vozidiel rôznych povrchov.

Charakteristika

  • rýchle sušenie pri izbovej teplote
  • dobrá krycia schopnosť
  • vynikajúci dlhotrvajúci lesk
  • odolné voči UV a vplyvu počasia
  • nežltne

Podklady
Vodné a rozpúšťadlové základné farby, staré autolaky, drevo, kov, hliník, sklo, kameň a rôzne druhy plastov.

Technické údaje

  • bezfarebný
  • hustota 0,773 g/cm³
  • tepelná odolnosť 110 °C

 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Korozívne a žieravé, Nebezpečnosť pre zdravie, Plyny pod tlakom
H vety: H220 Mimoriadne horľavý plyn., H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H226 Horľavá kvapalina a pary., H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť., H315 Dráždi kožu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H350 Môže spôsobiť rakovinu ., H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia, ťažký benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ľahký, Butan-1-ol
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P381 Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. , P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info