Panel používateľa

HESSE LIGNAL - DB555-100 (DB45245-100) - 2K PUR

HESSE LIGNAL - DB555-100 (DB45245-100) - 2K PUR

HESSE LIGNAL - DB555 - 2K PUR akrylátový lak, tónovateľný, svetlostály, polomatný

58,61 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: HESSE LIGNAL

Mám otázku

Charakteristika produktu

HESSE LIGNAL - DB555 - pur lak

Typ - plnič / základ

Tužidlo - DR4070 (DR470), 10:1

Výdatnosť - 8 – 10 m²/l

Popis - 2K PUR akrylát, pigment., vhodný aj ako vrch, svetlostály, polomat, vysoká, odolnosť voči chemickému a mechanickému zaťaženiu, odolný PVC, vhodný na jaseň a dub.

TUŽIDLO NIE JE SÚČASŤOU BALENIA

Odporúčanie

Vložte lak do košíka a následne je potrebné dokúpiť tužidlo k danému objemu laku, pre 5 l laku tužidlo 0,5 l / pre 25 l laku tužidlo 2,5 l - DR470 (DR4070) - kúp tu.

 

Hesse Lignal

Nemecká spoločnosť založená v roku 1910, Bockum-Hövel. Hlavný výrobný sortiment tvoria laky a moridlá špičkovej kvality, ktoré poznajú profesionálni používatelia a výrobné firmy po celom svete. Svedčí o tom aj produkcia - každý deň vyrobia 100 ton lakov a moridiel založených na 45 000 receptúrach. 

Receptúry sú neustále vyvíjané a vylepšované s cieľom reagovať na moderné požiadavky trhu, hlavne environmentálne. Všetky produkty sú vyrobené v Nemecku. Certifikáty najvyššej úrovne sú samozrejmosťou. 

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
Obsahuje: metylmetakrylát, Môže vyvolať alergické reakcie. butylacetáty
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. , P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info