Panel používateľa

HESSE LIGNAL - 2K PUR akrylátový, základný a vrchný lak

HESSE LIGNAL - 2K PUR akrylátový, základný a vrchný lak

HESSE LIGNAL - DE 433-x (DE42152, DE42154) - 2K PUR akrylátový, základný a vrchný lak

236,47 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: HESSE LIGNAL

Mám otázku

Charakteristika produktu

Veľmi dobre plnivý, rýchloschnúci, tixotropný, bezfarebný, viacvrstvový, dvojzložkový PUR akrylátový lak,
vhodný ako základný a vrchný lak.
Zvlášť vhodný na priemyselné lakovanie schodov a na podobne namáhané povrchy, špeciálne vhodný
na povrchy z tvrdého dreva ako je dub a buk.

Typ - základný a vrchný lak

Farebný odtieň - bezfarebný

Stupeň lesku - 433-2 matný / 433-4 hodvábne matný

Tužidlo - DR4070, 10:1

Výdatnosť - 8 – 10 m²/l

Popis - 2K PUR akrylát, plnivý, rýchloschnúci, základ+vrch, vhodný na priemyselné lakovanie schodov, vysokozaťažované plochy, najpredávanejší polyuretán.

Technický list  technický list

Hesse Lignal

Nemecká spoločnosť založená v roku 1910, Bockum-Hövel. Hlavný výrobný sortiment tvoria laky a moridlá špičkovej kvality, ktoré poznajú profesionálni používatelia a výrobné firmy po celom svete. Svedčí o tom aj produkcia - každý deň vyrobia 100 ton lakov a moridiel založených na 45 000 receptúrach. 

Receptúry sú neustále vyvíjané a vylepšované s cieľom reagovať na moderné požiadavky trhu, hlavne environmentálne. Všetky produkty sú vyrobené v Nemecku. Certifikáty najvyššej úrovne sú samozrejmosťou. 

1. Produkt:: Zložka A
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.
Obsahuje: metylmetakrylát, Môže vyvolať alergické reakcie. toluén; 2-propanol; ethylacetát; isobutylacetát
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. , P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 : ----------------------------
2. Produkt:: Tužidlo
Výstražné_slovo: Pozor!
Výstražný_piktogram: Dráždivé, Horľavé
H-vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H332 Škodlivý pri vdýchnutí., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože., EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Obsahuje_: hexamethylene-di-isocyanat; butylacetáty; hexamethylen-diisokyanát, oligomery
P-vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. , P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info