Panel používateľa

KAPCI 600 - Riedidlo Normal

KAPCI 600 - Riedidlo Normal

KAPCI 600 - Riedidlo Normal

4,25 € s DPH

Skladové číslo: 100465

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: KAPCI

Mám otázku

Charakteristika produktu

KAPCI 600 - Riedidlo Normal

Univerzálne riedidlo pre produkty Kapci: základy, plniče, tmely, akrylové farby a laky.

 

 

 

KAPCI

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H332 Škodlivý pri vdýchnutí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Obsahuje: xylén, n-butyl acetát, n-butoxyethyl acetát.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. , P321 Odborné ošetrenie konzultujte s lekárom., P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P405 Uchovávajte uzamknuté., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info