Panel používateľa

KAPCI - 2K lak lesklý C888

KAPCI - 2K lak lesklý C888

KAPCI C888 - Dvojzložkový rýchloschnúci lesklý lak.

17,40 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: KAPCI

Mám otázku

Charakteristika produktu

KAPCI C888 - Dvojzložkový rýchloschnúci lesklý lak.

 

 

 

 

KAPCI

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H332 Škodlivý pri vdýchnutí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Obsahuje: xylén, n-butyl acetát.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. , P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P405 Uchovávajte uzamknuté., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P321 Odborné ošetrenie konzultujte s lekárom podľa Karty bezpečnostných údajov.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info