Panel používateľa

KAPCI - 2K lak extra rýchloschnúci 3300

KAPCI - 2K lak extra rýchloschnúci 3300

KAPCI - 2K lak extra rýchloschnúci

16,06 € s DPH

Skladové číslo: 04003300

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: KAPCI

Mám otázku

Charakteristika produktu

KAPCI - 2K lak extra rýchloschnúci

Balenie: 1 l / 5 l

 

 

 

logo

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H332 Škodlivý pri vdýchnutí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Obsahuje: xylén, n-butyl acetát.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. , P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P405 Uchovávajte uzamknuté., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P321 Odborné ošetrenie konzultujte s lekárom podľa Karty bezpečnostných údajov.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info