Panel používateľa

BÖHME JET-CLEAN - Aktívny čistič

BÖHME JET-CLEAN - Aktívny čistič

BÖHME JET-CLEAN - Aktívny čistič s bieliacim účinkom na rôzne typy povrchov.

17,72 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: BÖHME

Mám otázku

Charakteristika

BÖHME JET-CLEAN - Aktívny čistič je produkt s bieliacim účinkom na čistenie povrchov napadnutých machom, riasami, plesňami a hubami, ako aj zvetraných drevených plôch.

Aplikácia

Pri silnom znečistení mechanicky očistite a umyte podklad. Produkt je pripravený rovno na použitie. Výdatne naneste na pripravený povrch. Čistiaci účinok prípravku sa prejaví v krátkom čase. Vodou oplachujte len pri silnom znečistení.

Použitie

  • na rôzne povrchy - farby, lazúry, kameň, betón, sadru, škridlu, plasty, drevo, syntetické omietky, a iné.
  • účinkuje do hĺbky, má dezinfekčný účinok
  • rýchlo usmrcuje mikroorganizmy
  • dlhotrvajúci bieliaci a čistiaci účinok
  • riediteľné vodou, bez riedidiel

Pred použitím si prečítajte technický list.                      

TECHNICKÝ LISTTECHNICKÝ LIST

 

 

 

logo

BÖHME AG - Unikátne švajčiarske nanoskopické ochranné a dekoratívne lazúry na báze vosku, oleja a vody na dlhodobú ochranu dreva.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Korozívne a žieravé
H vety: H315 Dráždi kožu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Obsahuje: Chlórnan sodný 12-14%
P vety: P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info