Panel používateľa

BÖHME CLEANABLE - Antigraffiti lak

BÖHME CLEANABLE - Antigraffiti lak

BÖHME CLEANABLE Midi Set - Špičkový, účinný 2K antiGraffiti ochranný lak pre rôzne povrchy, transparentný, 4 l

115,92 € s DPH

Skladové číslo: 1030112

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: BÖHME

Mám otázku

Charakteristika

BÖHME CLEANABLE Midi Set 3 l + 1 l härter H31

CleanAble je veľmi dobre priľnavý 2K antiGraffiti ochranný lak pre rôzne povrchy. Sprejové farby sa dajú ľahko odstrániť pomocou bežných rozpúšťadiel. Ochranná vrstva je podobná keramickému povrchu, je vysoko stabilná a odolná voči poveternostným vplývom a širokému spektru rozpúštadiel. Lak je transparentný, matný a má vysokú chemickú odolnosť.

Použitie:

  • na drevo, murivo
  • interiér / exteriér

Výdatnosť: cca 5 – 7 m2/l na 1 náter (v závislosti od nasiakavosti podkladu)

Po zmiešaní oboch zložiek (3:1) a dobrom premiešaní nanášajte neriedené štetcom, valčekom alebo striekaním.

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list.

Technický list pdf

 

 

 

logo

BÖHME - Unikátne švajčiarske nanoskopické ochranné a dekoratívne lazúry na báze vosku, oleja a vody na dlhodobú ochranu dreva.

1. Produkt:: Zložka A
H vety: EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón . Môže vyvolať alergickú reakciu.
 : ----------------------------
2. Produkt:: Tužidlo
Výstražné_slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný_piktogram: Dráždivé, Korozívne a žieravé
H-vety: H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Obsahuje_: polyoxyetylén-tridecyléterfosfátpolyizokyanátnabázehexametylén-1,6-diizokyanátu
P-vety: P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. , P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info