Panel používateľa

FLUXAF PRO - Odstraňovač starých náterov, gél 0,75 L

FLUXAF PRO - Odstraňovač starých náterov, gél 0,75 L

FLUXAF PRO - Veľmi účinný, číry odstraňovač farieb na použitie v exteriéri. gél 0,75 L

10,19 € s DPH

Skladové číslo: 8717853120428

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: FLUXAF

Mám otázku

FLUXAF PRO - Odstraňovač starých náterov je veľmi účinný, číry odstraňovač farieb na použitie v exteriéri. Vďaka unikátnemu gélovému zloženiu je ľahké pracovať s ním aj na vertikálnych povrchoch.

Bez obsahu methyl-chloridu, n-metyl pyrolidónu alebo d-limonénu.

FLUXAF PRO efektívne odstraňuje:

  • nátery na vodnej báze
  • alkydové farby
  • textúrované nátery
  • laky
  • lepidlá
  • graffiti 

Povrchy:

  • takmer všetky
  • všetk druhy dreva (nemení prirodzený odtieň)
  • kovy (s výnimkou hliníka)
  • plasty (môže ovplyvniť ich vlastnosti (Odporúčame vždy otestovať na malej, nenápadnej ploche.)

 

TECHNICKÝ LISTTECHNICKÝ LIST

 

 

logo

Fluxaf je synonymom vysokokvalitných výrobkov už viac ako 80 rokov. Všetky produkty spĺňajú náročné profesionálne požiadavky a rešpektujú životné prostredie.

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. , P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info