Panel používateľa

CARLOFON 4941 - Podvozková ochrana čierna, sprej 500 ml

CARLOFON 4941 - Podvozková ochrana čierna, sprej 500 ml

Podvozková ochrana v spreji 500 ml, čierna

5,35 € s DPH

Skladové číslo: 40110

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CARLOFON

Mám otázku

Charakteristika produktu

CARLOFON 4941 - ochrana podvozku vyrobená na báze bitúmenu a vosku. Poskytuje odolnú ochranu pred koróziou na podlahe a ťažko prístupných miestach podvozku automobilov, nákladných automobilov, autobusov... Svojou dobrou priľnavosťou vytvára pevný elastický film s vynikajúcou ochranou proti kamienkom, vlhkosti a posypovej soli. Priľnie k lakovaným aj PVC povrchom. Pred aplikáciou dobre potraste. Spotreba: 500 ml/m2. Aplikujte na suchý a čistý povrch vo vzdialenosti 25 – 30 cm. Pred použitím má mať aerosól izbovú teplotu 15 – 20 °C.

Aplikácia

Na ošetrenie karosérií automobilov a úžitkových vozidiel

Popis

  • ochrana proti korózii
  • výborná priľnavosť
  • dlhotrvajúca elasticita

Podklady
Rôzne kovové, lakované aj PVC povrchy.

 

carfit

Firma Carlofon sa špecializuje na výrobu produktov pre údržbu, tesnenie a ochranu karosérií automobilov, nákladných automobilov a autobusov.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H315 Dráždi kožu., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: Uhľovodíky, C7-C9, n-alkány, izoalkány, cyklické (EC: 920-750-0)
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P331 Nevyvolávajte zvracanie., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P304+P340+P312 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info