Panel používateľa

CARLOFON - Univerzálny dvojzložkový tmel 2 kg

CARLOFON - Univerzálny dvojzložkový tmel 2 kg

CARLOFON - Univerzálny dvojzložkový plniaci a dokončovací tmel na odstránenie nedokonalostí karosérie osobných a úžitkových vozidiel. 2 kg

15,58 € s DPH

Skladové číslo: 4010475001774

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CARLOFON

Mám otázku

Charakteristika produktu

CARLOFON Multi Spachtel je univerzálny dvojzložkový plniaci a dokončovací tmel na odstránenie nedokonalostí karosérie osobných a úžitkových vozidiel s priľnavosťou na železo, oceľ, pozinkovaný kov, hliník, zlúčeniny so sklenenými vláknami a cín. Krátka doba schnutia a ľahká brúsiteľnosť sú ďalšie vynikajúce vlastnosti tohto tmelu. Pretierajte základným náterom na báze akrylu alebo epoxidu.

Popis

  • jednoduchá práca v hrubých aj tenkých vrstvách
  • môže sa použiť aj ako finálny tmel
  • určené na ručné alebo strojné brúsenie

Podklady

železo, oceľ, pozinkovaný kov, hliník, zlúčeniny so sklenenými vláknami a cín

 

Carlofon

Firma Carlofon sa špecializuje na výrobu produktov pre údržbu, tesnenie a ochranu karosérií automobilov, nákladných automobilov a autobusov.

1. Produkt:: Zložka A
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.
Obsahuje: styrén.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P103 Pred použitím si prečítajte etiketu., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. , P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P405 Uchovávajte uzamknuté., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.
 : ----------------------------
2. Produkt:: Tužidlo
Výstražné_slovo: Varovanie!
Výstražný_piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie
Obsahuje_: dibenzoylperoxid. Môže spôsobovať alergickú reakciu.
P-vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info