Panel používateľa

CARLOFON Megafill - Striekací tmel v spreji, antracitový 400 ml

CARLOFON Megafill - Striekací tmel v spreji, antracitový 400 ml

CARLOFON Megafill je striekací tmel (plnič) pre ľahkú opravu škrabancov a iných drobných poškodení. sprej 400 ml, antracitová farba

5,98 € s DPH

Skladové číslo: 40742

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CARLOFON

Mám otázku

Charakteristika produktu

CARLOFON Megafill je multifunkčný 1K striekací tmel (plnič) na akrylovej báze v spreji pre ľahkú opravu škrabancov a iných drobných poškodení karosérií. Má vynikajúce plniace vlastnosti, krátky čas schnutia a je veľmi dobre brúsiteľný na mokro i sucho.

Aplikácia

Povrch musí byť čistý, odmastený, bez hrdze. Pred striekaním ochráňte časti, ktoré nemajú byť lakované. Pred použitím dobre potraste (2 min.). Aplikujte krížovým nástrekom. Po vysušení je možné brúsiť a natierať. Aplikačná teplota je 16 až 20 °C zo vzdialenosti 25 - 30 cm. Po použití pretočte a stlačením vyprázdnite ventil.

Popis

  • jednoduchá aplikácia
  • oprava ľahkých škrabancov  a drobných poškodení
  • rýchloschnúci

 

 

Carlofon

Firma Carlofon sa špecializuje na výrobu produktov pre údržbu, tesnenie a ochranu karosérií automobilov, nákladných automobilov a autobusov.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: bisphenol-A-(epichlorhydrin), epoxidové živice(číselný priemer molekulovej hmotnosti ≤ 700). Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje Acetón, n-butyl acetát.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info