Panel používateľa

CHAMÄLEON NC Spachtel - Nitrocelulózový tmel 250 g

CHAMÄLEON NC Spachtel - Nitrocelulózový tmel 250 g

CHAMÄLEON NC Spachtel - Jednozložkový (1K) jemný nitrocelulózový dokončovací tmel. 250 g

4,75 € s DPH

Skladové číslo: 4260099825106

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CHAMÄLEON

Mám otázku

Charakteristika produktu

CHAMÄLEON NC Spachtel je jemný nitrocelulózový dokončovací 1K tmel s dobrou priľnavosťou k železu, oceli a k prebrúseným starým náterom.

Aplikácia

Podklad zbavte prachu, obrúste a odmastite. Potom naneste NC tmel. Vyhnite sa hrúbke vrstvy viac ako 80 μm na vrstvu a nechajte vytvrdzovať cca. 1 h medzi nasledujúcimi vrstvami. Po zaschnutí možno bez akýchkoľvek problémov obrúsiť. Pretierateľný všetkými obvyklými lakovacími systémami.

Popis

  • 1K NC tmel
  • výborná priľnavosť na železo, oceľ, prebrúsené staré nátery
  • brúsiteľný a prelakovateľný po 1 – 2 hodinách
  • farba: sivá

 

 

 

Chamaeleon

Značka Chamäleon bola prvýkrát predstavená v roku 1965 v Schwerte. Vyrába profesionálne produkty pre opravy a ochranu karosérií.

Výstražné slovo: Pozor!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
Obsahuje: Butyl-acetát, Bután-1-ol .
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P103 Pred použitím si prečítajte etiketu., P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. , P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P405 Uchovávajte uzamknuté., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info