Panel používateľa

CHAMÄLEON GRAVEX Premium - Podvozková ochrana, 1kg

CHAMÄLEON GRAVEX Premium - Podvozková ochrana, 1kg

CHAMÄLEON GRAVEX Premium - Vysokokvalitná ochrana podvozkov, nárazníkov, častí kolies pred hrdzou a štrkom, 1kg

7,36 € s DPH

Skladové číslo: 4260099827216

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CHAMÄLEON

Mám otázku

Charakteristika produktu

CHAMÄLEON GRAVEX Premium je vysokokvalitný konzervačný prostriedok na ochranu podvozkov, dverí, podbehov a dalších častí karosérie pred vibráciami, odlietajúcim štrkom, posypovou soľou a vlhkosťou. Poskytuje tiež odolnú ochranu pred koróziou na podlahe a ťažko prístupných miestach podvozku automobilov, nákladných automobilov, autobusov... Okrem toho zaručuje optimálnu zvukovú izoláciu.

Aplikácia

Podklad zbavte nešistôt a hrdze, obrúste a odmastite. Pred striekaním ochráňte časti, ktoré nemajú byť lakované. Aplikujte pomocou striekacej pištole v niekolkých tenkých vrstvách zo vzdialenosti 15 - 25 cm. Po zaschnutí (30 - 40 min pri izbovej teplote) môže byť pretieraná základnými náterovými farbami na karosérie. Zabráňte akémukoľvek mechanickému pôsobeniu na striekané časti do 24 hodín (napríklad: umývanie auta vysokotlakým čističom)

Popis

  • trvale flexibilný
  • rýchloschnúci
  • veľmi dobrá priľnavosť
  • odolný voči slabým kyselinám, zásadám a poveternostným vplyvom,
  • vynikajúca prevencia proti korózii
  • tlmí zvuky
  • farba: čierna / sivá / biela

 

 

 

Chamaeleon

Značka Chamäleon bola prvýkrát predstavená v roku 1965 v Schwerte. Vyrába profesionálne produkty Made in Germany pre opravy a ochranu karosérií.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa., H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Obsahuje: toluén
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. , P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite vodnú hmlu, penu, oxid uhličitý alebo hasiaci prášok.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info