Panel používateľa

FLUXAF POWER CLEAN - Čistič a odmasťovač, 0,75 L

FLUXAF POWER CLEAN - Čistič a odmasťovač, 0,75 L

FLUXAF POWER CLEAN - Veľmi silný, alkalický čistiaci a odmasťovací prostriedok - pripravený na použitie - založený na rade rozpúšťadiel a povrchovo aktívnych látok. 0,75 L

6,24 € s DPH

Skladové číslo: 8717853121098

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: FLUXAF

Mám otázku

Charakteristika produktu

FLUXAF POWER CLEAN je biologicky odbúrateľný, veľmi silný alkalický čistiaci a odmasťovací prostriedok pripravený rovno na použitie, založený na rade rozpúšťadiel a povrchovo aktívnych látok. Rýchlo odstraňuje mastnotu a špinu prakticky zo všetkých pevných povrchov. Vhodný na čistenie a odmasťovanie kuchýň a všetkých povrchov pred natieraním.

Odstraňuje

  • etikety, samolepky, žuvačky, zvyšky lepiacej pásky, maskovacie pásky
  • kuchynskú mastnotu, krbové sadze, škvrny od dymu
  • atrament z tlačiarne, pastelky, rúž, kozmetické prípravky, krém na topánky
  • mydlové škvrny, plesňové škvrny, rôzne šmuhy na povrchoch
  • škvrny od nápojov a jedál, krvavé škvrny

 

TECHNICKÝ LISTTECHNICKý LIST

 

 

 

 

 

logo

Fluxaf je synonymom vysokokvalitných výrobkov už viac ako 80 rokov. Všetky produkty spĺňajú náročné profesionálne požiadavky a rešpektujú životné prostredie.

 

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón; dipentén. Môže spôsobiť alergickú reakciu.
P vety: P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info