Panel používateľa

CHIMIVER POLIFILM TP 10 Legastucco - Tmel na praskliny a škáry, 5 L

CHIMIVER POLIFILM TP 10 Legastucco - Tmel na praskliny a škáry, 5 L

CHIMIVER POLIFILM TP 10 Legastucco - Jednozložkový tmel na drevené podlahy na báze rozpúšťadla. 5 L

44,16 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CHIMIVER

Mám otázku

Charakteristika produktu

CHIMIVER Polifilm TP 10 LEGASTUCCO - Jednozložkový tmel na drevené podlahy, na báze rozpúšťadla, pripravený na zmiešanie s brúsnym prachom. Vyplnenie prasklín a škár a následné vybrúsenie zaručí hladký povrch podlahy.

Aplikácia

  1. Pred použitím dobre pretrepte.
  2. Podlahu prebrúste brúsnym papierom s hrúbkou zrna 30 alebo 60.
  3. Tmel zmiešajte s brúsnym prachom z predošlého brúsenia zrnitosťou 100. Do tmelu zamiešajte brúsny prach pokiaľ možno z rovnakého druhu dreva tak, aby vznikla ľahko roztierateľná hmota. Správna konzistencia tmelu je dôležitá pre následné spracovanie. Príliš hustý tmel v prasklinách zle priľne a pri následnom brúsení môže vypadávať. Ak je tmel príliš riedky, zanecháva nevyplnené praskliny. Ak je drevený prach vláknitý (zvlášť u exotických drevín), môže to spôsobiť problémy pri miešaní a zlé zapracovávanie tmelu do prasklín. V takom prípade znížte podiel pridaného prachu. Odporúčame tmel dôkladne premiešať v osobitnej nádobe.
  4. Následne naneste hladkou stierkou.
  5. Po cca 20 - 30 minútach môžete prebrúsiť brúsnym papierom 80 resp. 100.

 

VŽDY miešajte POLIFILM TP 10 s brúsnym prachom pochádzajúcim z predošlého brúsenia rovnakého druhu dreva zrnitosťou 100.

 

 

 

Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.
Obsahuje: toluén, etylacetát, propán-2-ol.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P331 Nevyvolávajte zvracanie., P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite vodu.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info