RAPTOR ACID ETCH PRIMER 1K základ na kov - sprej 450ml

Acid Etch Primer RAPTOR® 450 ml - 1K Základ na kovové povrchy
14.88 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Acid Etch Primer RAPTOR® 450 ml - 1K Základ na kovové povrchy

Jednozložkový základ na kovové povrchy v spreji. 

Vhodné aplikovať na povrchy

  • oceľ
  • pozinkovaný plech
  • hliník

TECHNICKÝ LIST Technický list

 

 

UPOL-RAPTOR

Značka RAPTOR
Balenie 450 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

1-butanol

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Horľavé
Korozívne a žieravé