RAPTOR ADHESION PROMOTER univerzálny aktivátor - sprej 450ml

Adhesion Promoter (Grip 4) Univerzálny aktivátor - základ pod ochranný náter RAPTOR®.
15.23 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Univerzálny aktivátor - základ pre ochranný náter RAPTOR®.

Vhodné aplikovať na povrchy:

  • plast
  • hliník
  • lakovaný povrch
  • pozinkovaný plech
  • sklolaminát

TECHNICKÝ LIST Technický list

 

UPOL-RAPTOR

Značka RAPTOR
Balenie 450 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H315 Dráždi kožu. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

toluén

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Dráždivé
Horľavé
Nebezpečné pre zdravie