SPRAYMAX 1K Primer Filler - Plniaci základný náter, sprej

Plniaci základ na malé plochy a bodové opravy, sprej 400 ml, biely
15.58 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

SPRAYMAX 1K Primer Filler - Plniaci základ biely, sprej 400 ml

Mimoriadne kvalitný jednozložkový, základný plnič ideálny na malé plochy a bodové opravy. Vhodný tiež ako antikorózny základny náter.

Vlastnosti a výhody:

 • výborná priľnavosť
 • vysoká antikorózna ochrana
 • vysoká plnenivosť
 • pretierateľný farbami na vodnej i rozpúšťadlovej báze
 • aplikovateľný "mokrý do mokrého"
 • rýchloschnúci
 • ľahko sa brúsi

Použitie a podklady:

 • základný náter
 • plnič
 • karosárske práce
 • menšie opravy
 • oceľ
 • hliník
 • pozinkovaná oceľ
 • plasty
 • drevo
 • staré nátery (vytvrdené)
 • polyesterové povrchy (Nenatierajte polyesterom alebo EP-výrobkami.)

Odtieň: biely

 

TECHNICKÝ LIST pdf

 

Nastaviteľný kužeľ a uhol rozstreku: SprayMAX New Variator

Ako je tomu pri výrobkoch SprayMax zvykom, má variabilnú trysku, ktorou si môžete nastaviť vertikálny či horizontálny rozstrek. Ďalej je hlava vybavená regulátorom pre nastavenie veľkosti rozstreku.

SprayMax Variator

 

 

 

 

 

Logo SprayMAX
KWASNY je spoločnosť, ktorá stojí za značkou SprayMAX a inými produktmi v oblasti „maľovania sprejom". Každý deň vytvárame inovatívne produkty a riešenia pre našich zákazníkov v automobilovom, priemyselnom, dekoratívnom a DIY sektore po celom svete – a to všetko „Made in Germany".

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

bután-1-ol, acetón, epoxidovú živicu s priemernou molekulovou hmotnosťou 700 ≤ 1200, propán-1-ol

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé