SPRAYMAX 1K Transparentný lak, sprej

Finálny jednozložkový lak v spreji, lesklý, 400 ml
15.58 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

SPRAYMAX 1K Transparentný lak, sprej

SprayMax 1K číry lak na rýchle lakovanie a dlhodobé zakonzervovanie opravárenských lakov a nových lakov na autách a motocykloch. SprayMax® patrí vrámci lakov v spreji do najvyššej triedy.

Vlastnosti a výhody:

 • jednoduché použitie
 • rýchloschnúci
 • vysoký stupeň lesku
 • žiadna farebná odchýlka
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • veľmi dobrý prietok
 • veľmi dobrá leštiaca schopnosť
 • profesionálny výsledok
 • ideálny na karosárske práce (nielen)

Stupeň lesku: lesk = 78 +/-4 jednotiek lesku pri meriacom uhle 20°

Aplikácia:

 1. Dobre pretrepte cca 2 min (za zvuku miešacích gulučiek).
 2. Otestujte sprej a skontrolujte kompatibilitu s povrchom a farbou.
 3. Aplikujte 2 - 3 vrstvy zo vzdialenosti 15 - 20 cm. (3 - 5 min medzi vrstvami)
 4. Prachosuchý po 10 minútach. Suchý na dotyk po cca 25 minútach.
 5. Leštiteľný po 12 - 24 hodinách.

 

 

 

 

Logo SprayMAX
KWASNY je spoločnosť, ktorá stojí za značkou SprayMAX a inými produktmi v oblasti „maľovania sprejom". Každý deň vytvárame inovatívne produkty a riešenia pre našich zákazníkov v automobilovom, priemyselnom, dekoratívnom a DIY sektore po celom svete – a to všetko „Made in Germany".

Značka SprayMAX
Balenie 400 ml - sprej

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

butyl-acetát, acetón, propán-2-ol, etyl-acetát

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P410 Chráňte pred slnečným žiarením. P412 Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé