SPRAYMAX 2K Rapid - Transparentný lak, sprej

Finálny dvojzložkový lesklý lak v spreji, 250 ml
17.38 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

SprayMAX 2K RAPID Transparentný lak

Dvojzložkový bezfarebný lak s veľmi krátkym časom schnutia a veľmi vysokou odolnosťou voči chemikáliám, benzínu a poveternostným vplyvom. Určený na vysokokvalitnú a dlhodobú finálnu úpravu opravárenských lakov a nových lakov na autách a motocykloch. Ideálny na na bodové opravy.

Vlastnosti a výhody:

 • veľmi rýchlo schne
 • trvalý vysoký lesk
 • maximálna odolnosť proti oderu a poškriabaniu
 • žiadna farebná odchýlka
 • vynikajúci finálny povrch
 • veľmi dobre sa leští
 • ideálny na malé plochy

Stupeň lesku: lesk = 90+/-4 jednotiek lesku pri meriacom uhle 20°

Objem: 250 ml

Výdatnosť: cca 0,5 - 0,75 m² pri hrúbke suchého filmu 30 - 50 μm

Aplikácia:

 1. Dobre pretrepte cca 2 min (za zvuku miešacích gulučiek).
 2. Vyberte červený diel z vrchnáku a nasaďte ho na kolík na spodnej časti spreja - oprite sa o pevnú podložku a zatlačte.
 3. Znovu pretrepte cca 2 min.
 4. Otestujte sprej a skontrolujte kompatibilitu s povrchom a farbou.
 5. Aplikujte zo vzdialenosti 15 - 20 cm prvú vrstvu.
 6. Nechajte zaschnúť 5 min / 20 °C.
 7. Naneste druhú vrstvu.

Doba schnutia:

 • prachosuchý: 7 min
 • suchý na dotyk: 60 min. / 20 °C, 30 min. / 60 °C
 • pripravený na leštenie: 8 - 24 hod

 

Ako funguje technológia 2K v spreji SprayMAX:

 

Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

 

 

Logo SprayMAX
KWASNY je spoločnosť, ktorá stojí za značkou SprayMAX a inými produktmi v oblasti „maľovania sprejom". Každý deň vytvárame inovatívne produkty a riešenia pre našich zákazníkov v automobilovom, priemyselnom, dekoratívnom a DIY sektore po celom svete – a to všetko „Made in Germany".

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé