SPRAYMAX 2K Transparentný lak, sprej

Finálny dvojzložkový lesklý lak v spreji, 400 ml
22.72 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

SPRAYMAX 2K Transparentný lak, sprej

SprayMax 2K Transparentný lak je dvojzložkový lesklý záverečný lak v spreji. Tento lak z profesionálnej línie pre autopriemysel sa vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou voči chemikáliám, benzínu a poveternostným vplyvom. SprayMax® patrí vrámci lakov v spreji do najvyššej triedy. Je vybavený profesionálnou tryskou, ktorá má trojuholníkový charakter rozstreku a možnosť voľby medzi vertikálnym a horizontálnym nástrekom.

Vlastnosti a výhody:

 • maximálna odolnosť proti oderu a poškriabaniu
 • veľmi hladký prietok farby – konštantný tlak
 • široký rozptyl (podobný lakovacej pištoli)
 • trvalý lesk
 • veľmi dobrá leštiteľný
 • žiadne farebná odchýlky
 • vhodný aj pri vyšších vonkajších teplotách
 • ideálny na veľké plochy
 • profesionálny výsledok
 • ideálny na karosárske práce (nielen)

Stupeň lesku: lesk = 88 +/-4 jednotiek lesku pri meriacom uhle 20°

Výdatnosť: cca 0,5 – 0,75 m² / 400 ml  (30 – 50 μm suchého filmu)

Aplikácia:

 1. Dobre pretrepte cca 2 min (za zvuku miešacích gulučiek).
 2. Vyberte červený diel z vrchnáku a nasaďte ho na kolík na spodnej časti spreja - oprite sa o pevnú podložku a zatlačte.
 3. Znovu pretrepte cca 2 min.
 4. Aplikujte.
 5. Nechajte zaschnúť 10 - 15min / 20 °C.
 6. Naneste druhúu plnú vrstvu. Nechajte zaschnúť pri 20°C (ideálne 12 hod).

 

Pred použitím si prečítajte TECHNICKÝ LIST! pdf

 

Ako funguje technológia 2K v spreji SprayMAX:

 

 

Logo SprayMAX
KWASNY je spoločnosť, ktorá stojí za značkou SprayMAX a inými produktmi v oblasti „maľovania sprejom". Každý deň vytvárame inovatívne produkty a riešenia pre našich zákazníkov v automobilovom, priemyselnom, dekoratívnom a DIY sektore po celom svete – a to všetko „Made in Germany".

Značka SprayMAX
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

Alifaticky Polyizokyanát (HDI oligoméry, izokyanurát), acetón n-butylacetát, rozpúšťadlový benzín (ropný), ľahký aromatický; Benzén < 0,1 %. Zmes alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl-omegahydroxypoly(oxyetylénu) a alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2- yl)-5-terc-butyl-hydroxyfenyl)propionylomega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-hydroxyfenyl)propionyloxypoly(oxyetylén). Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé