STACHEMA Sinepox S 2321 - Farba na vane, biela

Dvojzložková epoxidová farba na vane, biela
30.54 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

STACHEMA Sinepox S 2321 - Farba na vane, biela

Dvojzložková epoxidová farba (email) určená na renováciu povrchov ako sú napríklad vane, vaničky, chladničky, sprchové kúty. Je tiež vhodná na nátery kovov, stavebnín, dreva, lisovacích hmôt a pod. 

Tužidlo je súčasťou balenia!

Vlastnosti:

  • odolnáva vplyvom chemikálií, olejov, tukov
  • odolná voči slabým kyselinám, zásadám a niektorým rozpúšťadlám
  • vynikajúca mechanická odolnosť
  • výborná priľnavosť a oteru-vzdornosť
  • veľmi dobrá krycia schopnosť
  • jednoduchá a ľahká aplikácia
  • vhodný na plochy v priamom styku s potravinami a pokrmami
  • určené pre náterové systémy do korózneho prostredia C2 do C5

Farba: biela

Stupeň lesku: lesklý

Výdatnosť: 8 m² / 1 kg natuženej zmesy (v 1 vrstve)
Balenie 1,4 kg vystačína na 2 nátery vane s rozmermi 170 x 70 cm.

Balenie: 1,4 kg (farba + tužidlo)

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Pred použitím si pozorne prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

 

logo 

Značka STACHEMA
Stupeň lesku lesklý
Balenie 1,4 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A: náter

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH 211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu. H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Obsahuje:

2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propán 2-metylpropán-1-ol xylén

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie
Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. EUH 205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje:

epoxidovaný aminoakrylát (4,4'- isopropylidendifenol, oligomérne reakčné produkty s 1-chlór 2,3- epoxypropanem; reakčníprodukty s akrylovou kyselinou a dipropylaminem) xylén (zmes) 2-metylpropán-1-ol

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé