STAR BRITE Iron.X - Čistič náletovej hrdze a diskov 1 l

Čistič náletovej hrdze a extrémne znečistených diskov. 1 l
15.90 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Star BRITE IRON.X - Čistič náletovej hrdze a diskov

Najúčinnejší pH neutrálny odstraňovač usadenej, náletovej hrdze a čistič extrémne znečistených diskov. Bezpečná, rýchla a účinná dekontaminácia laku!

Veľa automobilov má na karosérii usadenú náletovú hrdzu (hnedé bodky) a na diskoch zaschnutú hrdzu a brzdný prach. Odstrániť takúto kontamináciu povrchu je ťažké, časovo náročné a veľakrát sa musí siahnuť po leštičke alebo agresívnej chémii. Odstraňovač usadenej hrdze a čistič diskov Iron.X vám pomôže dostatočne rýchlo, účinne a hlavne bezpečne odstrániť tento problém bez toho, aby ste poškodili povrch, pretože je pH neutrálny.

Len na profesionálne použitie!

Použitie:

Čistenie laku

  1. Aplikujte (na celú kontaminovanú plochu na karosérii) rozprašovačom na umyté a vysušené auto zo vzdialenosti 10 - 15 cm.
  2. Po 5 minútach prostriedok extrémne zmení farbu na fialovú a to je znakom, že se hrdza rozpúšťa.
  3. Pristúpte k samotnému odstáneniu usadenej hrdze pomocou umývacej špongie alebo špongie na hmyz a asfalt. Jemným prítlačným pohybom stierajte hrdzu z plochy.
  4. Následne utrite utierkou z mikrovlákna.
  5. V prípade silnej kontaminácie proces opakujte.
  6. Plochu opláchnite dostatkom tlakovej vody.

Čistenie diskov

  1. Aplikujte rozprašovačom z 10 - 15 cm vzdialenosti po umytí diskov čističom kolies alebo silným predčističom.
  2. Po 5 minútach prípravok extrémne zmení farbu na fialovú – to je znakom, že se hrdza rozpúšťa.
  3. Pristúpte k samotnému čišteniu diskov za pomoci tlakovej vody.
  4. V prípade silnej kontaminácie použite kefu alebo štetec na kolesá.

Balenie: 1l


  

 

logo

Značka Star Brite
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H302 Škodlivý po požití. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Obsahuje:

merkaptoacetát sodný

Bezpečnostné opatrenia:

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé