STAR BRITE Odstraňovač asfaltu a lepidla 1 l

Bezpečne odstraňuje asfalt z karosérie, zvyšky lepidiel po nálepkách či žuvačky z čalúnenia. 1 l
10.90 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Star BRITE Odstraňovač asfaltu a lepidla (Tar & Glue remover)

Rozpúšťadlo, ktoré bezpečne odstraňuje asfalt z karosérie a kolies, zvyšky lepidiel po reklamných a diaľničných nálepkách dokonca žuvačky z čalúnenia.

Je mnoho áut, ktoré majú na karosérii a kolesách asfaltové škvrnky, alebo majú na karosérii pozostatky lepidla po odstránení reklamných polepov. Odstraňovač asfaltu vám pomôže dostatočne rýchlo a bezpečne odstrániť tento problém bez toho aby sa poškodil lak, alebo vonkajší plast na aute.

Len na profesionálne použitie!

Riedenie: 1:5 - 1:50

Použitie:

Odstránennie asfaltu

 1. Auto umyte autošampónom alebo aktívnou penou.
 2. Rozprašovačom aplikujte Tar & Glue remover z 10 – 15 cm vzdialenosti okolo celej spodnej časti auta, vrátane kolies.
 3. Po 3 – 5 minútach pristúpte k samotnému odstraňovaniu asfaltu pomocou špongie na hmyz a asfalt.
 4. Do špongie taktiež treba nastriekať odstraňovač asfaltu a jemným prítlačným pohybom stierajte asfalt z plochy.
 5. Dekontaminovanú plochu následne doutierajte mikrovláknovou utierkou.

Odstránenie lepidla

 1. Auto umyte autošampónom alebo aktívnou penou.
 2. V prípade veľkej plochy lepidla aplikujte odstraňovač asfaltu a lepidla rozprašovačom z 10 – 15 cm vzdialenosti.
 3. Po 3 – 5 minútach opláchnite plochu dostatočným množstvom tlakovej vody.
 4. V prípade odtraňovania lepidla z malej plochy aplikujte odstraňovač asfaltu a lepidla rozprašovačom z 10 – 15 cm a po 3 – 5 minútach odstráňte pomocou špongie na hmyz a asfalt.
 5. Do špongie taktiež treba nastriekať produkt, a jemným prítlačným pohybom stierajte lepidlo z plochy.
 6. Následne doutierajte mikrovláknovou utierkou.

Balenie: 1l

 

 

 

 

logo

Značka Star Brite
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

uhľovodíky C11-C14; n-alkány, isoalkány, cyklické, < 2% aromatov; extrakt/terpeny pomar. š.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P242 Používajte iba neiskriace prístroje. P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite CO2, hasiaci prášok alebo rozstrek vodou. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P321 Odborné ošetrenie konzultujte s lekárom podľa Karty bezpečnostných údajov.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé