STAR BRITE Super oživovač pneumatík 1 l

Oživovač pneumatík s dlhodobým účinkom. Krásne a lesklé pneumatiky. 1 l
14.91 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Star BRITE Super oživovač pneumatík

Vodoodolný silikónový produkt na impregnáciu pneumatík s dlhodobým účinkom. Lesklý efekt je dosiahnutý po aplikácii na jemne vlhkú až suchú pneumatiku.

Nádherne umyté a lesklé auto, krásne vyleštené okná, detailne vyčistené kolesá, oživené plasty, ako aj bezchybne a súvislo naimpregnované pneumatiky tvoria jeden nádherný celok – čisté auto.

Len na profesionálne použitie!

Použitie:

  1. Po vyschnutí pneumatík aplikujte rozprašovačom alebo štetcom impregnáciu na pneumatiky okolo celého obvodu.
  2. Pokiaľ aplikujete impregnátor pneumatík pomocou štetca, odlejte si do inej nádoby množstvo, ktoré použijete.
  3. Štetec používajte plochý, hustý a široký 5 – 6 cm – ideálne s prírodným vláknom. Výhoda použitia štetca je v tom, že sa oživovač pneumatík dostane aj do vrúbkov dezénu.
  4. Pri časti, kde sa pneumatika dotýka podlahy, štetcom pritlačte viac, a tak dosiahnete rovnomernú impregnáciu pneumatiky po celom obvode.
  5. Super oživovač pneumatík môžete na pneumatike doleštiť starou suchou handrou, aby dokonale držal pri pôsobení odstredivej sily po pohnutí automobilu – týmto spôsobom získate matnejší efekt.

Balenie: 1l

 

 

 

 

logo

Značka Star Brite
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Obsahuje:

uhľovodíky C11-C14; n-alkány, isoalkány, cyklické, <2% aroma; destiláty (ropné)

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P242 Používajte iba neiskriace prístroje. P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P405 Uchovávajte uzamknuté. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite vodnú hmlu, penu, oxid uhličitý alebo hasiaci prášok.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé