STAR BRITE Univerzálny čistič APC 1 l

Vyčistí takmer všetko, autoplasty, čalúnenie, hmyz a hrubé nečistoty z karosérie, …atď. 1 l
7.90 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Star BRITE Univerzálny čistič APC

Univerzálny čistič je viacúčelový, vysoko riediteľný produkt, ktorý ľahko odstraňuje silno zažratú špinu.

Vždy je dobré mať v zásobe, či už v autoumyvárni, v servise alebo doma viacúčelový Univerzálny čistič APC , na ktorý sa môžete spoľahnúť, aj v prípade keď vám náhodou dôjdu iné čističe ako napr: tepovač, autošampón, čistič kože, čistič kolies...

Len na profesionálne použitie!

Využitie:

 • perfektne odstraňuje hmyz a hrubé nečistoty z karosérie, kolies, gumených rohoží, motoru a prahov (1:5)
 • extrémne špinavé vnútorné plasty
 • stropné čalúnenie
 • silno znečistená koža
 • podlahy, kachličky...
 • prímes na zosilnenie účinku iných čističov Star Brite – napr. Tepovača
 • náhrada za šampón, čistič podlahy, čistič na kachličky a čistič plastových okenných rámov...

Riedenie: 1:5 - 1:50

Použitie:

Predumývanie

 1. Rozrieďte do rozprašovača alebo tlakovej nádoby vodou 1:5.
 2. Pred samotným umývaním automobilu nastriekajte univerzálny čistič z 15 – 20 cm vzdialenosti na časti kde sa nachádza zaschnutý hmyz, špinavé kolesá, spodné časti karosérie, prahy a rámy, do krytu tankovacej nádrže, do motorovej časti a na gumené rohože.
 3. Následne univerzálny čistič spolu s zažratou špinou spláchnite dostatočným množstvom tlakovej vody.
 4. Ak aj napriek tomu ostanú na karosérii ostatky hmyzu – nastriekajte univerzálny čistič znovu a jemným prítlakom použite špongiu na hmyz a asfalt.

Univerzálny čistič

 • Rozrieďte do rozprašovača vodou 1:10 – 1:20.
 • Pri čistení vnútorných plastov, kovových koľajničiek, stropného čalúnenia, clonítok na čelnom okne. Nastriekajte univerzálny čistič z 10 cm vzdialenosti a hneď môžete predstriekanú plochu vyčistiť mikrovláknovou utierkou. Čistené plochy ostanú bez nečistôt a odmastnené.
 • POZOR!!! ak budete chcieť čistiť silno znečitenú kožu – vyskúšajte jej stálofarebnosť na ukrytom mieste. Ak nevzniknú žiadne nežiadúce účinky tak rozriedený čistič 1:20 -1:50 streknite do utierky.
 • Tou pretierajte znečistenú plochu, po vyčistení použite následne krém na kožu.

Balenie: 1l

 

 

 

 

 

logo

Značka Star Brite
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Obsahuje:

alkoholy C9-C11, etoxylované; etyléndiamíntetraacetát tetrasodný; hydroxid sodný, kremičitan sodný

Bezpečnostné opatrenia:

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé