UNIAKRYL S2822/0100 5 kg AKCIA

Chemolak UNIAKRYL - Odolná akrylová farba určená na vodorovné dopravné značenie. biela S2822/0100 5 kg
40.13 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Chemolak UNIAKRYL

Univerzálna akrylová farba ideálna na vodorovné dopravné značenie vozoviek, chodníkov, dlažieb a iných asfaltových a betónových plôch. Pre svoje dobré oteruvzdorné vlastnosti, odolnosť voči poveternosti, chemikáliám (rôznym soliam), vyšším i nízkym teplotám je určená tiež na povrchovú úpravu vláknocementu, betónových podláh v pivniciach, garážach, skladoch a pod.

Vlastnosti a výhody

  • výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • odoláva pôsobeniu posypových solí
  • odoláva výkyvom teplôt
  • vyniká veľmi dobrou oteruvzdornosťou
  • trvanlivosť náterov
  • svetlostálosť
  • protišmykové vlastnosti

Odtieň: biely S2822/0100

Stupeň lesku: matný

Výdatnosť: cca 8,5 - 10 m² / l

Balenie: 0,75 l / 5 l

Riedidlo: C 6000

Aplikácia: striekacia pištoľ, valček, štetec

Viac informácií v TECHNICKOM LISTE. pdf

 

 

logo

Chemolak sa špecializuje na výrobu živíc, technických kvapalín, farieb, lakov a lazúr pre priemyselné použitie, ako aj pre bežných spotrebiteľov. Svojimi kvalitnými a ekologicky zodpovednými výrobkami si získala dôveru svojich zákazníkov a stala sa tak rešpektovaným hráčom na trhu farieb a ďalších produktov pre profesionálne povrchové úpravy.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

toluen, aceton, reakčná zmes xylenu s etylbenzénom

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé