WIKO Lak na ušľachtilú nehrdzavejúcu oceľ, sprej 400 ml

WIKO Lak na ušľachtilú nehrdzavejúcu oceľ je extrémne oteruvzdorný, ochranný lak v spreji, 400 ml
11.19 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

WIKO Lak na ušľachtilú nehrdzavejúcu oceľ je extrémne oteruvzdorný, ochranný lak v spreji. Lak vylepšuje diely z nehrdzavejúcej ocele a pozoruhodným spôsobom opticky zjednocuje problematické časti, ako sú body zvárania a miesta rezu.

Vlastnosti a použitie:

  • rýchloschnúci
  • vysoko lesklý
  • vysoká priľnavosť
  • extrémna odolnosť voči oteru
  • excelentná ochrana proti korózii
  • teplotná odolnosť: do 300 °C
  • na vŕtané, zvárané miesta, na miesto rezu

Farba: ušľachtilá nerezová oceľ

Balenie: 400 ml

 

 wiko logo

Značka Wiko
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

acetón, n-butyl acetát, xylén (zmes izomérov), uhľovodíky C0, aromatické.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé