Wiko Rost Schock - Šok na hrdzu 400 ml sprej

WIKO Šok pre hrdzu, sprej 400 ml
7.24 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

WIKO Šok pre hrdzu (Rust Shock), sprej prináša okamžitú reakciu na základe dvojitého účinku: Špeciálne zloženie účinných látok spôsobuje na skorodovanej časti „studený šok". Preniká hlboko a vďaka svojmu vysokému kapilárnemu pôsobeniu vytvára malé medzipriestory. Následne produkt rozpustí kryštály hrdze a odstráni spojenie medzi vrstvami hrdze.

Vlastnosti a použitie:

  • na báze alkoholu
  • bez silikónu a tuku
  • super rýchle uvoľnenie hrdzavých skrutiek
  • opravy a údržba automobilov
  • strojársky a stavebný priemysel
  • elektrárne a chemický priemysel
  • montáže
  • lodná doprava
  • ťažky a ťažobný priemysel

Balenie: 400 ml

 

 wiko logo

Značka Wiko
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

izopropanol

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Dráždivé
Horľavé