Wiko Zink-Alu Spray - Zinkovo hliníkový sprej 400 ml

WIKO Zink-ALU je tepelne odolná antikorózna ochrana pre mnoho neželezných kovov, 400 ml
8.37 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

WIKO Zink-ALU - Zinkovo hlinikový sprej je tepelne odolná vynikajúca priľnavá ochrana proti korózii pre mnoho neželezných kovov. Vďaka svojej farebnej podobnosti s čerstvo pozinkovanými materiálmi nie je oprava opticky rozpoznateľná.

Vlastnosti a použitie:

  • rýchloschnúci
  • hladký povch
  • vysoká priľnavosť
  • prelakovateľný inou farbou
  • excelentná ochrana proti korózii
  • tepelne odolný až do 250 °C (krátko do 500 °C)
  • ideálny na opravu poškodených zinkových náterov
  • na vŕtané, zvárané miesta, na miesto rezu
  • Viaceré aplikácie v priemysle a remeslách: vetracia technika, výstavba vykurovacích zariadení a potrubí...

Balenie: 400 ml

 

 wiko logo

Značka Wiko
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

2-butanon oxim. Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje:acetón; xylén (zmes izomérov); uhľovodíky, C9, aromatické.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P308+P311Poexpozícii alebo podozrení z nej:Volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.

Piktogramy:

Dráždivé
Horľavé
Nebezpečné pre životné prostredie