WIKO Zinkový sprej 400 ml

WIKO Zinkový sprej na ochranu pred koróziou, 400 ml
8.62 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

WIKO Zinkový sprej poskytuje kovovým povrchom bezpečnú ochranu proti korózii. Vytvára rýchloschnúci, hladký a neporézny film.

Vlastnosti a použitie:

  • rýchloschnúci
  • ochrana proti korózii
  • nebráni bodovému zváraniu a elektrickej vodivosti
  • tepelne odolný až do 500 °C
  • obsahuje 99% čistého zinku
  • na vŕtané, zvárané miesta, na miesto rezu
  • na karosérie
  • zakladný náter na časti strojov vystavené vode a atmosferickým vplyvom
  • oprava poškodených náterov
  • môže byť prelakovaný farbou bez ďalšieho základného náteru

Balenie: 400 ml

 wiko logo

Značka Wiko
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť. H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Obsahuje:

xylén (zmes izomérov),acetón; uhľovodíky, C9, aromatické

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé