XYLADECOR Xylamon HP - Ochranná impregnácia dreva

Impregnačný prostriedok na ochranu dreva proti hnilobe a modraniu.
11.60 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Xyladecor XYLAMON HP - Ochraná impregnácia dreva

Impregnačný a konzervačný prostriedok na ochranu dreva proti hnilobe spôsobené hubou Basidiomycetes a proti modraniu dreva. Zlepšuje priľnavosť následných náterov.

odtieň bezfarebný
VOC nepodlieha žiadnej kategórii VOC
základné zloženie na báze rozpúšťadiel
riedenie neriedi sa - pripravený na použitie
teoretická výdatnosť      

8 - 10 m2 (v 1 vrstve) - impregnácia
3 - 5 m2 (v 2 vrstvách) - na dosiahnutie biocídneho účinku 180 -
220 ml / m

doba schnutia 24 hodín
balenie 0,7 l

Použitie:

 • prevencia pred napadnutím hubou Basidiomycetes a hnilobe a proti modraniu dreva
 • exteriér
 • chaty, obklady domov
 • okná, okenice, dvere
 • pergoly, ploty
 • parkovacie prístrešky
 • altánky
 • a iné

Nie je určený na drevo v priamom styku s pôdou a vodou (vodné a morské prostredie).

Aplikácia:

 1. Pred použitím dôkladne premiešajte. Nerieďte.
 2. Drevené povrchy musia byť pred úpravou čisté, suché.
 3. Aplikujte štetcom, valčekom, striekacou pištoľou (Airless), namáčaním alebo tlakovou impregnáciou.
 4. Aplikčné náradie vyčistite Technickým benzínom.

 

Viac informácií v TECHNICKOM LISTE. logo


Xyladecor XYLAMON HP

„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Zákaz opakovaného použitia obalu".

 

 

 

logo

Značka Xyladecor
Balenie 0,75 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Obsahuje:

ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenovaný

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie