Xyladecor Xylamon proti červotočom 0,75L

Xyladecor XYLAMON - Prostriedok na ničenie červotočov a drevokazného hmyzu a preventívna ochrana dreva.
19.46 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Xyladecor XYLAMON - Ochrana dreva

Prostriedok na ničenie červotočov a drevokazného hmyzu. Je to konzervačný kvapalný prípravok na ochranu dreva na báze rozpúšťadiel. Následne pôsobí ako preventívny prostriedok proti napadnutiu hmyzom.

odtieň bezfarebný
VOC nepodlieha žiadnej kategórii VOC
základné zloženie na báze rozpúšťadiel
riedenie neriedi sa - pripravený na použitie
teoretická výdatnosť      

10 - 12 m2 (v jednej vrstve) Na dosiahnutie biocídneho účinku sa odporúča aplikovať
v rozsahu 200 ml / m2 (2 nátery). Likvidačný účinok je závislý na vývojovom štádiu červotoča.

doba schnutia 24 hodín (medzi vrstvami)
4 týždne (pred finálnym náterom)
balenie 0,75 l

Použitie:

 • drevo napadnuté drevokazným hmyzom
 • exteriér
 • chaty, obklady domov
 • okná, okenice, dvere
 • pergoly, ploty
 • parkovacie prístrešky
 • altánky
 • iné napadnuté drevené povrchy

Nie je určený na drevo v priamom styku s pôdou a vodou (vodné a morské prostredie).
Neodporúčame ho aplikovať na včelie úle, sauny a drevo v skleníkoch.

Aplikácia:

 1. Pred použitím dôkladne premiešajte. Nerieďte.
 2. Drevené povrchy musia byť pred úpravou čisté, suché.
 3. Aplikujte natieraním, krátkym ponorením, zaliatím alebo navrtanými otvormi.
  • Drobné napadnutia: Otvory po hmyze vyplňte 2 - 3 x pomocou striekačky a potom otvory uzavrite voskom.
  • Plošné napadnutie: Aplikujte 2x výdatným náterom. Pri hrubších kusoch dreva, ako sú trámy, odporúčame aplikáciu navrtanými otvormi.
 4. Aplikčné náradie vyčistite Technickým benzínom alebo riedidlom S 6006.

 

Viac informácií v TECHNICKOM LISTE. logo


Xyladecor XYLAMON

„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Zákaz opakovaného použitia obalu".

 

 

 

logo

Značka Xyladecor
Balenie 0,75 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

Xyladecor XYLAMON - Ochrana dreva Prostriedok na ničenie červotočov a drevokazného hmyzu. Je to konzervačný kvapalný prípravok na ochranu dreva na báze rozpúšťadiel. Následne pôsobí ako preventívny prostriedok proti napadnutiu hmyzom.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie