ADLER Pullex FENSTER LASUR - Renovačná okenná lazúra, 0,75 L

ADLER Pullex FENSTER LASUR - Renovačná nearomatická lazúra určená na renováciu drevených okien a vchodových dverí, pre domácich majstrov a remeselné použitie. 0,75 L
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ADLER Pullex FENSTER LASUR je renovačná bezaromatická lazúra s obsahom rozpúšťadiel na báze vysokocenných alkydových živíc pre domácich majstrov a remeselné použitie. Tónovateľná. Špeciálne svetlostále mikronizovanné pigmenty a aktíve UV filtre zaručujú dlhodobú ochranu voči poveternostným vplyvom. Neobsahuje biocídy. V spojení s Pullex Renovier-Grund chráni pred zamodraním, proti drevokazným hubám a voči napadnutiu hmyzom. Vynikajúci pomocník pri renovácii rozmerovo stabilných a čiastočne nestabilných drevených výrobkov v exteriéri, napr. okien, dverí, okeníc, garážových brán.

Tento produkt je len základná báza. Odtieň podľa vášho želania vám namiešame a  naceníme na požiadanie.

Aplikácia

Pred použitím premiešajte. Produkt je pripravený na použitie. Neaplikujte pri teplotách nižších ako 5 °C. Vysoká vlhkosť vzduchu prípadne nízke teploty môžu čas sušenia výrazne predĺžiť.

Spôsob nanášania: štetec

Výdatnosť: 8 – 12 m2/l (pri 1 vrstve)

 

 Technický listTechnický list

 

 

 

ADLER

Spoločnosť vyrábajúca náterové hmoty, laky a výrobky na ochranu dreva pre stolárov, drevospracujúce firmy a výrobcov nábytku, okien, dverí a parketových podláh. Kvalita od roku 1934.

 

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P242 Používajte iba neiskriace prístroje. P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé