BOERO Metallic Paint - Jemný kovový vzhľad

BOERO METALLIC PAINT - Dekoračný interiérový náter na steny s výsledným jemným kovovým vzhľadom.
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

BOERO METALLIC PAINT

Moderný, dekoračný interiérový náter s jemným hodvábnym kovovým vzhľadom. Pomocou správnej techniky a vlastnej fantázie vytvorte jedinečný vzhľad a vdýchnite trošku luxusu vašim stenám alebo detailom.

Vlastnosti:

 • kovový hodvábny vzhľad
 • na vodnej báze
 • odolnosť proti poškriabaniu a umývaniu
 • nízke zachytávanie nečistôt
 • pre väčšiu odolnosť prelakujte priehľadným ochranným náterom
 • jedinečný dizajn
 • jednoduchá aplikácia

Použitie:

 • interiér
 • celé steny alebo detaily
 • súkromné domy
 • predvádzacie miestnosti, obchody
 • reštaurácie
 • kancelárie, verejné zariadenia a iné

Výdatnosť: 7 - 10 m2/ l na 1 vrstvu (závisí na podklade a hrúbke náteru)

Aplikácia:

 • valček (riediť vodou 5 - 10 %)
 • hladidlo, stierka (neriediť)
 • striekanie (riediť vodou vodou cca 20 %)

Výsledný vzhľad závisí od spôsobu aplikácie (pozri video). Základ naneste v 2 vrstvách v podobnej farbe ako je váš odtieň Boero Metallic Paint.

Čistenie náradia: hneď po použití vodou

Odtiene (Gold - striekanie / Aluminium - valček)

MP Gold Zlatá základná
MP Gold Zlatá základná

MP Gold 0045
MP Gold 0045
MP Gold 6111
MP Gold 6111
MP Gold 6391
MP Gold 6391
MP Gold 6396
MP Gold 6396

MP Gold 6431
MP Gold 6431

MP Gold 6600
MP Gold 6600
MP Gold 6635
MP Gold 6635
MP Gold 6719
MP Gold 6719
MP Gold 6761
MP Gold 6761
MP Gold 6904
MP Gold 6904
MP Gold 7735
MP Gold 7735
MP Gold 9107
MP Gold 9107
MP Aluminium - Hliníková
MP Aluminium - Hliníková
 

V prípade zájmu o iné odtiene sa o možnostiach a cenách intormujte TU.

Aplikačné video (ang.)

 

 

Boero Logo

BOERO - Bytové a fasádne farby unikátneho zloženia so 180-ročnou talianskou tradíciou.

Značka BOERO
Stupeň lesku hodvábny lesk

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. EUH 211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsahuje:

2-metylizotiazol-3(2H)-ón, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón; 1,2-benzizotiazolin-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Dráždivé