CHIMIVER Ecoprime HS 120 - Základný náter na drevené podlahy

Dvojzložkový polyuretánovo-akrylátový základný náter na vodnej báze pre základovanie drevených podláh. bezfarebný, 5+1 l.
100.85 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CHIMIVER Ecoprime HS 120

Dvojzložkový polyuretánovo - akrylátový základ na vodnej báze určený ako prvotný náter pri povrchovej úprave drevených podláh. Má vysoký podiel sušiny, veľmi dobrú kryciu schopnosť, čo mu umožňuje vyplniť póry dreva pomocou jednej vrstvy. Ľahko sa brúsi.

Aplikácia

Po dôkladnom zmiešaní podľa uvedeného pomeru aplikujte na kvalitne vybrúsenú a dôkladne povysávanú podlahu. Zmiešavací pomer je 5:1 (A:B). Aplikačná a skladovacia teplota je 10 až 25 °C. Naneste rovnomernú vrstvu produktu s použitím valčeka z 8 mm mikrovlákna alebo kefy. Obrúsenie je možné po 12 - 24 hodinách v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia. Keď je povrch suchý, povrch môže mať mierne lesklý vzhľad. Po následnom prebrúsení brúsnym papierom s drsnosťou 220 naneste ECOSTAR 2K ako vrchnu vrstvu.

Farebný odtieň: bezfarebný

Riedenie: max 5 - 10 % Diluente DR H2O (pri kritických pracovných podmienkach)

Výdatnosť: cca 8,5 - 12,5 m² / l

Balenie: A (5 L) + B (1 L)

 

TECHNICKÝ LIST pdf

 

Video: Aplikácia systému Ecoprime HS 120 + Ecostar 2K

 

 

Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Značka Chimiver
Balenie 6 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A: náter

Výstražné opatrenia:

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Obsahuje:

zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu; 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1) 1,2- benzisotiazol-3 (2H) -on. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje:

hydrofilný, alifatický polyizokyanát

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Dráždivé