CHIMIVER Ecostar 2K Sport - Lak na drevené športové podlahy, 5,5 L, 5,5 l

Dvojzložkový polyuretánový lak na vodnej báze špeciálne určený pre povrchovú úpravu drevených športových podláh. bezfarebný, 5,5 L
132.32 €
  • Variant:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

SPORT EN14-904  Bollo Euroclasse

Charakteristika produktu

CHIMIVER Ecostar 2K Sport

Dvojzložkový polyuretánový lak na vodnej báze špeciálne vyvinutý a určený pre povrchovú úpravu drevených športových podláh. Spĺňa požiadavky normy EN 14 904 a EN 13 501-1 pre športové podlahy. Tvrdosť, rozťažnosť, chemická a mechanická odolnosť robia z Ecostar 2K Sport produkt špičkovej kvality, ktorý je odporúčaný a certifikovaný Medzinárodnou basketbalovou federáciou (FIBA).

Aplikácia

Po dôkladnom zmiešaní podľa uvedeného pomeru aplikujte na kvalitne pripravenú podlahu. Zmiešavací pomer je 10/1 (A/B). Aplikačná a skladovacia teplota je 10 až 25 °C. Ideálne je naniesť rovnomernú vrstvu produktu s použitím valčeka z 8 mm mikrovlákna. Je možné aplikovať aj plochým štetcom alebo nástrekom. Obrúsenie je možné po 24 hodinách. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku sa odporúča aplikovať: 1 vrstvu Ecoprime 2K SPORT, 1 náter Ecostar 2K SPORT , 1 - 2 vrstvy Ecostar LINE COLORS na vyznačenie čiar a opäť 1 vrstvu Ecostar 2K SPORT.

Variant: lesklý (LD) / matný (OP) / pololesklý (SL)

Farebný odtieň: bezfarebný

Riedenie (ak je potrebné): Diluente DR H2O

Výdatnosť: cca 10 m² / l

Balenie: A (5 L) + B (0,5 L)

 

 

Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Značka Chimiver
Balenie 5,5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A: náter

Výstražné opatrenia:

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Obsahuje:

zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu; 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1), anhydrid kyseliny maleínovej, 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje:

hydrofilný, alifatický polyizokyanát

Bezpečnostné opatrenia:

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Piktogramy:

Dráždivé